Karta Różnorodności i Kodeks Etyki w Biznesie Sygnity

Sygnity od 1 lipca 2014 dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/sygnatariusze.html 

Podpisując Kartę Sygnity zobowiązało się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji.

Na podstawie zapisów Karty Różnorodności przygotowany został Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity, który obliguje wszystkich pracowników Sygnity do pracy zgodnej z najwyższymi standardami etycznymi - http://www.sygnity.pl/o-nas/20lat-sygnity

 

Partnerzy